Intenzivní výchova cenných listnáčů

Naší snahou je pěstování kvalitních kulatinových sortimentů cenných listnáčů (dub, jasan, jilm) a podpora takových druhů stromů, které nejsou v lesích zcela běžné (např. břek, třešeň, modřín) s ohledem na místní podmínky a danou situaci v porostu. Přistupujeme k lesu svědomitě a při výchovných zásazích hodnotíme individuálně jednotlivé stromy. Nekvalitní porosty postupně převádíme na stabilní, s vhodnou druhovou skladbou s podporou dubu (když to jde). Snažíme se přiblížit přírodě blízkému hospodaření.

 Pro představu uvádíme postup vyvětvování kmenů vyznačených jedinců z pozitivního výběru:
1.Vyvětvovat postupně nejprve motorovou pilou, pak vyvětvovací pilou krátkou, posléze prodlouženou.
 2. Vyvětvují se všechny větve suché a živé pod korunou do hladkého kmene.
 3. Vyvětvení koruny:
  a) průběžná osa = odstranění dvojáků
  b) silné větve v koruně vytvářející silné suky
  c) zkrácení mohutné koruny (např. přesahující ½ výšky stromu)
 
 4. Řezy dělat hladké, co nejtěsněji ke kmeni (nenechávat špunty, které se přemění ve hnijící díry 
 5. Silné větve nejprve podřezávat dále od kmene, aby nedocházelo k vyštipování kmene.
 

 Vyvětvováni jsou pouze vybraní jedinci (nejtvárnější), kde je zároveň snaha o uvolnění jejich korun. Postupem času samozřejmě počet cílových stromů snižujeme (v mlazinách je jejich rozpětí cca 3m, v dospělých porostech cca 10 a více metrů). Díky dostatku světla po uvolnění pak koruna dubů lépe roste a tím sílí celý strom. Do spodního patra se postupným odkacováním nežádoucích stromů dostává více světla, což je nezbytné pro růst podúrovně a případně semenáčků, které by jinak uhynuly. Může se tedy stát, že na jedné ploše  mohou sočasně růst i 3 generace lesa. Čímž odpadá i nutnost drahé umělé obnovy. Zároveň se tak uzavírá přirozený cyklus a je zajištěna nepřetržitost lesního života. V této fázi je potřeba zajistit, aby podúrovňové stromy nekonkurovaly cílovým (nedosahovaly se do korun), ale zároveň aby znemožnily "zavlčování jejich kmenů", dále odstraňovat netvárné, poškozené a odumírající stromy a nevhodné dřeviny a keře . Tento způsob pěstování může připomínat hospodaření ve středním lese (dříve časté).

 

Vybraní jedinci, kterých z logických důvodů opakováním výchovných zásahů stále ubývá, dorůstají časem do tzv. výstavků s volnými korunami. Tyto výstavky po skácení v těžební zralosti budou vystřídány tzv. náhradníky (nadějné stromy v podúrovni), kteří na tuto šanci čekali léta.

Prosvětlování porostů s vybranými výstavky provádíme jako součást metody podrostního způsobu hospodaření, kdy klesne zakmenění, proto vždy žádáme OSSL o vyjímku.