Lesnictví, výkup lesa

Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí. Lesní pozemky pokrývají v současné době necelých 34 % z celkového území státu. Toto číslo se od druhé poloviny 20. století soustavně zvyšuje. Mezi evropskými státy tak Česká republika zaujímá 12. místo v lesnatosti. Nejvíce je u nás zastoupen smrk ztepilý (Picea abies) se svými 52,16 %. Jehličnany zaujímají celkem 74,12 % a listnáče 24,83 % lesní půdy. Tento poměr by měl být ale vzhledem k přírodním podmínkám opačný.

Podle odborného slovníku je lesnictví obor lidské činnosti, který se zabývá udržením a zvelebením lesů a plným využitím jejich užitků ve prospěch vlastníků i společnosti (Lasák, 1994). Hlavním cílem lesnictví je produkce dříví, jako důležité obnovitelné suroviny, prostřednictvím trvale udržitelného hospodaření v lese. Při tomto hospodaření les zároveň poskytuje významné kladné externality (ekologické funkce, rekreační funkce atd.)

Pěstování lesa v užším významu je obor, který zajišťuje usměrňování růstu a vývoje lesních porostů od jejich vzniku až po obnovu. Díky tomu, že les je ekosystém, který se každým dnem vyvíjí, je potřeba soustavně lesnicky hospodařit. Mezi základní lesnické činnosti patří např. zakládání porostů, jejich výchova a usměrňování, ochrana před škodlivými činiteli a následně pak těžba spojená s vyklizováním dříví z lesa. Lesní provoz tedy zahrnuje spoustu činností, které zajišťují lesníci (vystudovaní odborníci pro les) a lesní dělníci (např. těžaři, traktoristé atd.). Díky tomu, že lesnictví poskytuje pracovní příležitosti mnoha lidem, je zajištěna i socioekonomická stránka.

Firma Lengál jde cestou přírodě blízkého hospodaření, kdy respektujeme ve všech stupních své činnosti ekosystémovou podstatu lesa. V žádném případě není našim cílem návrat k přírodnímu lesu, ale jde o cestu k optimálnímu stavu. Takto pěstovaný les vykazuje následující charakteristiky: (a) víceméně přirozená druhová skladba, (b) značná biodiverzita celého ekosystému, (c) vitalita, (d) dobrá produkční funkce a (e) dobré mimoprodukční funkce.

V porostech podporujeme především duby (Quercus), jež jsou cenní nejen pro své dřevo, ale i pro ekologický přínos. Osvědčila se nám výchovná metoda pozitivního výběru, jejíž princip tkví v tom, že se uvolňují cíloví jedinci, kterým se díky prostoru daří lépe. Vybraní jedinci (tj. ti nejlepší) jsou intenzivně podporováni a vyvětveni. Časem dojde k nástupu do plodnosti a při dobrých podmínkách se les začne zmlazovat. Přirozené zmlazení proti uměle vysázeným sazenicím má kromě rozdílných nákladů na výsadbu nezpochybnitelnou výhodu, že rostliny z náletu v daném prostředí chtějí růst a jejich rodiče zde žili minimálně jednu generaci. Tím pádem mají přirozeně vyšší odolnost proti výkyvům přírodních podmínek. Je to sice odborně náročnější a mzda lesníka je více zasloužená, ale i přidaná hodnota je vyšší a to zejména pro ostatní funkce lesa, tedy funkce, které slouží všem občanům.

Pěstování lesa je dynamický proces, který se mění v prostoru, ale zejména v čase a je zajímavé sledovat jednotlivá konkrétní místa, jak se postupně mění. Po provedené těžbě se ani nám lesníkům místo nelíbí, ale postupně je dřevo vyklízeno a větve zpracovány samovýrobci. Během vegetace začne probíhat regenerace a stromy, které jsme zásahem uvolnily, začínají obrůstat a mohutnět, protože jsme jim zvětšili životní prostor. Díky světlu, které dopadne na lesní půdu po vytěžení několika stromů, nastupuje v případě příznivých podmínek zmlazení a brzy tak začíná nový život další generace stromů.

Máme radost, že po počátečním nedůvěře okolí si naopak tento způsob získává stále větší uznání a někteří naši sousedé se ho snaží napodobovat. Není to nic průkopového, protože takhle se dříve lesy obhospodařovaly po staletí. Až půrmyslová revoluce nastolila éru uměle založených monokultur a protože život člověka je kratší než život lesa, tak si většina spoluobčanů mylně myslí, že smrkové lesy tu byly vždycky a jsou překvapeni, že se vracíme k dříve používaným metodám, které jsme vylepšili o nové poznatky a více trváme na generativním původu (tj. ze semen) nových porostů.

Spoluobčanům, kteří z nějakého důvodu nechtějí nebo nemůžou se o svůj les řádné a odborně starat nabízíme odkup jejich lesa ve stavu v jakém je.

Prodejem lesa naší firmě podpoříte nepasečný způsob obhospodařování lesa dále práci místních lidí, ne finančním skupinám, které zítra už nemusí existovat. Pěstujeme lesy blízké přírodě i lidem.